افزایش سهم درآمد مالیاتی نشانه رونق اقتصادی استبه گزارش ایرنا، ناصر فغفوری روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: تصوری که در خصوص افزایش سهم استان از درآمدهای مالیاتی ایجاد می شود این است که این موضوع در نتیجه کم کاری هایی در داخل استان انجام می شود، در حالی که کاهش پیدا کردن و یا ثابت ماندن سهم درآمدهای مالیاتی در یک استان نشان دهنده آن است که در آن رونق اقتصادی اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری صنعتی در استان زنجان از میزان 2 هزار و 500 میلیارد تومان سال 92 به 6 هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده است، خاطر نشان کرد: به طور قطع احداث واحدهای جدید تولیدی و صنعتی و به بهره برداری رسیدن آن ها باعث خواهد شد تا میزان مالیات اخذ شده در استان بیشتر شده و در نتیجه میزان و سهم در آمد مالیاتی نیز افزایش پیدا کند.
فغفوری با بیان اینکه در کشور ما محاسبه میزان مالیات و ارزش افزوده، براساس مالیات بر درآمد است، اظهار کرد: زمانی که درآمدی اتقاق نیفتاده باشد، به طور قطع مالیاتی نیز گرفته نمی شود، بنابراین ما باید از افزایش درآمدهای مالیاتی و ارزش افزوده دراستان خوشحال شویم چر که این نشانه ای از رونق اقتصادی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در بیشتر برداشت ها و مصاحبه هایی که در رسانه ها پیرامون افزایش میزان درآمدهای مالیاتی استان صروت می گیرد، پایین نگه داشتن سهم در آمدهای مالیاتی و ارزش افزوده به عنوان یک نقطه مثبت تلقی شود؛ در حالی که این امر حاکی از عدم رشد و رونق اقتصادی در استان است.
7312/8068
خبرنگار: حسن اکبری** انتشار دهنده: اسماعیل جهانبخشانتهای پیام /*


پاسخ دهید